Producenci
Promocje
Rolki, Urban Skating , Slalom Inline Alpine K2 SODO
Rolki, Urban Skating , Slalom Inline Alpine K2 SODO
1 259,00 zł 850,00 zł
Rolki Fitness Rekreacyjne K2 F.I.T. FIT 80
Rolki Fitness Rekreacyjne K2 F.I.T. FIT 80
519,00 zł 350,00 zł
Kask MARKER AMPIRE HELMET
Kask MARKER AMPIRE HELMET
649,00 zł 370,00 zł
Kask Marker CONSORT WOMEN 2.0
Kask Marker CONSORT WOMEN 2.0
649,00 zł 299,00 zł
Komperdell - kijki slalomowe NATIONALTEAM 18 MM
Komperdell - kijki slalomowe NATIONALTEAM 18 MM
299,00 zł 219,00 zł
Kijki "piersiówka" KOMPERDELL SCHNAPSPOLE 0,4l
Kijki "piersiówka" KOMPERDELL SCHNAPSPOLE 0,4l
299,00 zł 219,00 zł
Buty Narciarskie DALBELLO PANTERRA 100 MS black/lime rozmiar 275
Buty Narciarskie DALBELLO PANTERRA 100 MS black/lime rozmiar 275
1 600,00 zł 1 120,00 zł
szt.
Buty Narciarskie Dalbello DS 120 MS RED/ORANGE
Buty Narciarskie Dalbello DS 120 MS RED/ORANGE
1 750,00 zł 1 225,00 zł
Buty Narciarskie Dalbello DS 90 W LS BLACK/METAL RED
Buty Narciarskie Dalbello DS 90 W LS BLACK/METAL RED
1 250,00 zł 875,00 zł
Kask Narciarski MARKER CONVOY+ niebieski r. L
Kask Narciarski MARKER CONVOY+ niebieski r. L
500,00 zł 299,00 zł
szt.
Kask Narciarski MARKER CONVOY+ purpurowy/fuksja r. M
Kask Narciarski MARKER CONVOY+ purpurowy/fuksja r. M
500,00 zł 299,00 zł
szt.
Kije Volkl SPEEDSTICK RED
Kije Volkl SPEEDSTICK RED
229,00 zł 149,00 zł
Regulamin

Definicje

ADRES POCZTOWY – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostępna na stronie sklep.czteryporysportu.pl/Czas-i-koszty-dostawy.

DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

KARTA PRODUKTU – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie decyzji Kupującego.

KUPUJĄCY – zarówno Klient jak i Konsument.

MIEJSCE WYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

MOMENT WYDANIA RZECZY – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia lub podmiot prawny obejmie rzecz w posiadanie.

PŁATNOŚĆ – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem sklep.czteryporysportu.pl/Formy-platnosci.

PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – przedmiot umowy.

PUNKT ODBIORU – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

RZECZ – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.czteryporysportu.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

SPRZEDAJĄCY:

Cztery Pory Sportu Marcin Piotrowski
Kopernika 4
58-500 Jelenia Góra

NIP:6112141565
REGON: 020376445

Konto bankowe: mBank 89 1140 2004 0000 3802 4424 7667

SYSTEM – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

TERMIN REALIZACJI – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

UMOWA – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

WADA – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

WADA FIZYCZNA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności, jeśli rzecz:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia, co do takiego jej przeznaczenia,
 4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym
 5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego,
 6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się, jako producent, chyba, że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo, gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy.

WADA PRAWNA – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także, jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

Postanowienia ogólne

Właścicielem SKLEPU jest:

Cztery Pory Sportu Marcin Piotrowski
Ul. Bankowa 13/1
58-500 Jelenia Góra
NIP:611-214-15-65
REGON: 020376445

Konto bankowe: mBank 89 1140 2004 0000 3802 4424 7667
Adres do korespondencji elektronicznej e-mail: sklep@czteryporysport.plnr telefonu: +48. 690570196

Konto bankowe: mBank 89 1140 2004 0000 3802 4424 7667

Kontakt z pracownikami sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w soboty od 10:00 do 14:00.

Wypełniając formularz zamówienia w Sklepie Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych przez siebie danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdań finansowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z póz. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Właściciel sklepu może dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie internetowej sklepu. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki zamawiającego w zakresie usług przekazanych do realizacji. Zamawiającego obowiązuje regulamin aktualny w momencie złożenia zamówienia.

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Sprzedający nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy.

Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.

Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

Zamówienia

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sprzedający zastrzega sobie jednak prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu.

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wypełnieniem na stronie sklep.czteryporysportu.pl „formularza zamówienia” oraz przesłanie go do SKLEPU. Aby złożyć zamówienie na wybrany produkt/produkty  należy umieścić wybrany produkt/produkty w koszyku, wybrać formę dostawy i formę płatności, wypełnić dane kontaktowe oraz potwierdzić zamówienie poprzez użycie przycisku „Potwierdź zakup”. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia” Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

Po wypełnieniu przez Użytkownika „formularza zamówienia” na stronie sklep.czteryporysportu.pl, otrzyma on automatyczną odpowiedź mailową zawierającą link potwierdzający chęć złożenia zamówienia. W przypadku nie potwierdzenia zamówienia w ciągu 24 h od daty wysłania automatycznej odpowiedzi, poprzez nie kliknięcie w link potwierdzający złożenie zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane. SKLEP zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

SKLEP zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość, co do rzetelności takiego zamówienia lub braku zamówionego towaru.

Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący (poniedziałek – piątek) następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym mailem.

W przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Cztery Pory Sportu (opcja dostępna w koszyku), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny lub faktura VAT (wydawany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT.

Zamówienia można również składać telefonicznie, poprzez kontakt z pracownikiem sklepu pod numerem telefonu +48.690570196.

Dostępność towarów

Wysyłka natychmiast – oznacza, że wysyłamy zamówienie w ciągu 24 godzin (dni robocze) od potwierdzenia dostępności wybranego towaru.

Wysyłka w ciągu 3-5 dni – oznacza, że towar sprowadzany jest z magazynu zewnętrznego i zostanie wysłany w ciągu 3 do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego dostępności.

Wysyłka na zamówienie – oznacza, że towar jest sprowadzany z magazynu zewnętrznego, jego dostępność jest potwierdzana, a termin wysyłki może być różny. Klient zostanie poinformowany o terminie realizacji zamówienia wraz z potwierdzeniem przez nas dostępności towaru.

Ceny towarów

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w dalszej części regulaminu oraz dostępny jest na stronie https://sklep.czteryporysportu.pl/Czas-i-koszty-dostawy

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Za zakupy w Sklepie można zapłacić:

 • Przelewem na podany rachunek bankowy 89 1140 2004 0000 3802 4424 7667

Odbiorca:

Cztery Pory Sportu
Marcin Piotrowski

ul. Bankowa 13/1
58-500 Jelenia Góra

 • Przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU
 • Przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem PŁATNOŚCI SHOPER. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online PŁATNOŚCI SHOPER jest Blue Media S.A. Obsługiwane karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • Za pobraniem u kuriera lub na poczcie
 • W sklepie stacjonarnym Cztery Pory Sportu w Jeleniej Górze przy ul. Bankowa 13 (wejście od ul. Matejki) przy odbiorze osobistym zakupionego produktu (gotówką lub kartą płatniczą)

Szczegóły dotyczące form płatności dostępne są w zakładce sklep.czteryporysportu.pl/Formy-platnosci

Ceny w Sklepie internetowym mogą być inne niż te obowiązujące w sklepie stacjonarnym Cztery Pory Sportu w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 13. Na towary zamówione przez Sklepie internetowy a odebrane osobiście w sklepie stacjonarnym, obowiązują ceny ze Sklepu internetowego.

Dostawa

Koszty dostawy zostaną doliczone do wartości zmówionych produktów zgodnie z poniższym cennikiem:

 1. Dostawa kurierem DHL
 • płatność przelewem 16 zł
 • płatność za pobraniem 22 zł

Dostawa Pocztą Polską

 • Pocztex Kurier 48 przelewem 12 zł
 • Pocztex Kurier 48 za pobraniem 15 zł
 • Paczka 24 przelewem 18 zł

Dostawa firmą InPost

 • paczkomaty InPost przelewem 13 zł
 • paczkomaty InPost za pobraniem 19,99 zł

Produkty o mniejszej wadze i/lub mniejszych gabarytach mogą być wysłane listem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy InPost zgodnie z poniższym cennikiem - opcja dostępna tylko w przypadku przelewu:

Poczta Polska:

 • list polecony priorytetowy 11,50 zł

InPost:

 • polecony InPost 7,99 zł

 

Jeśli wartość zamawianych produktów będzie równa lub większa 300 zł wówczas wysyłamy zamówienie na nasz koszt.

Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

Aktualna informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie sklep.czteryporysportu.pl/koszty-dostawy

Do czasu wysyłki należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską (zazwyczaj 2-7 dni roboczych), przez firmę kurierską DHL (do 2 dni roboczych) lub firmę InPost (1-3 dni roboczych).

Klient ma możliwość w obecności kuriera, sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

Zwrot towaru

Na podstawie Art.27. Prawa konsumenckiego Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem

Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot towaru dokonywany jest na adres:

Cztery Pory Sportu
Marcin Piotrowski

ul. Bankowa 13/1
58-500 Jelenia Góra

Rękojmia

Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art.556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2. żądać usunięcia wady.

Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej wcześniej, czyli „W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.”.

Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

W terminach określonych w trzech akapitach powyżej Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się te same terminy, co określone w przypadku wad fizycznych, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za  które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Reklamowany towar należy wysłać na adres:

Cztery Pory Sportu
Marcin Piotrowski

ul. Bankowa 13/1
58-500 Jelenia Góra

Klient może skorzystać z formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie sklep.czteryporysportu.pl/Zwroty-i-reklamacje

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych sklep.czteryporysportu.pl jest:

Cztery Pory Sportu
Marcin Piotrowski

ul. Bankowa 13/1
58-500 Jelenia Góra

NIP: 611-214-15-65 

Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, wówczas Jego zamówienie nie będzie zrealizowane.

Wypełniając formularz zamówienia w sklepie internetowym sklep.czteryporysportu.pl Kupujący każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych przez siebie danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdań finansowych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z póz. zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych (może to uczynić samodzielnie lub skorzystać z naszej pomocy).

W czasie rejestracji oraz w czasie składania zamówienia prosimy o podanie:

 • imienia i nazwiska lub nazwy firmy bądź instytucji,
 • adresu (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
 • adresu e-mail
 • numeru telefonu

Powierzone nam dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • założenia konta Klienta i realizacji zamówień (Dane adresowe przekazywane są Poczcie Polskiej, firmie InPost oraz Kurierowi celem dostarczenia przesyłki)
 • realizacji zamówienia bez zakładania konta (Dane adresowe przekazywane są Poczcie Polskiej, firmie InPost oraz Kurierowi celem dostarczenia przesyłki)
 • przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez sklep.czteryporysportu.pl (jeśli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera). W każdej chwili Klient może zrezygnować z usługi wysyłania newslettera.

Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się do naszego systemu. Rejestracja nie jest obowiązkowa jeżeli chcesz dokonać zakupu.

Dostęp do baz danych, w których znajdują się informacje o klientach, mają wyłącznie pracownicy sklepu lub osoby upoważnione do tego przez sklep. Dostęp do baz danych jest zamknięty i wymaga hasła dostępu. Nie przechowujemy haseł dostępu użytkowników.

Jeżeli Klient zdecyduje się na dokonanie płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wówczas wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora nie są zbierane ani przetwarzane przez SKLEP tylko i wyłącznie przez operatora płatności.

W przypadku naruszenia regulaminu naszego sklepu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Klienta organom państwowym.

 Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się poniżej.

Pod pojęciem Cookies rozumie się niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

Jeżeli Klient zdecyduje się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, wówczas nie możemy zagwarantować poprawnego działania sklepu, w szczególności funkcji wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron naszego sklepu.

Każda przeglądarka daje możliwość wyłączenia plików Cookies.

Postanowienia końcowe

Aby móc złożyć zamówienie trzeba zaakceptować niniejszy regulamin.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.sklep.czteryporysportu.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym sklep.czteryporysportu.pl. Zamawiającego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego w momencie złożenia zamówienia. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie http://sklep.czteryporysportu.pl/regulamin

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl